Groenadoptie

Wat is groenadoptie?

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen door bewoners. Bijvoorbeeld een plantsoen of een hofje waarbij u, eventueel met een groepje bewoners, het beheer voor uw rekening neemt. Bij groenadoptie blijft het terrein openbaar toegankelijk en blijft de grond eigendom van de gemeente.
Zo kunnen de bewoners het beheer en de inrichting van de openbare ruimte naar hun hand zetten. 

Spelregels groenadoptie

Voor adotie geldt:

  • Het terrein blijft openbaar en het terrein blijft groen;
  • Bij aanpassing van de beplanting of de  inrichting heeft u overleg met de gemeente;
  • U houdt u aan de regels van de omgevingsvergunning (flora en fauna, kapvergunnning, bouwvergunning); in het broedseizoen houdt u rekening met broedende vogels, u zal geen bomen kappen of snoeien of een bouwwerk neerzetten zonder overleg of vergunning;
  • De gemeente behoudt het recht om werkzaamheden in het stuk groenadoptie uit te (laten) voeren of de adoptie te beëindigen. Dit in het geval van werkzaamheden aan kabels en leidingen of bij een eventuele herinrichting. Dit zal zoveel mogelijk in overleg en met respect voor de beplanting gebeuren.

Bijzondere wensen en vormen voor groenadoptie

Afwijkende wensen voor groenadoptie bijvoorbeeld ten aanzien van het aanpassen van beplanting of inrichting kan in overleg met de gemeente. In ons geval mogen we een hek plaatsen van 1 meter hoog en mogen de honder er vrij rondlopen.  

Duur van de groenadoptie

De overeenkomsten is voor onbepaalde tijd gesloten. In ons geval heeft mevr. J.D. Baars - Meijer de overeenkomst getekend. Als er geen interesse meer is. Dient bij het beëindigen van de overeenkomst wel de door u toegevoegde elementen te verwijderen. De gemeente heeft het recht de overeenkomst te beëindigen bij herinrichting van de wijk of indien u zich niet houdt aan de gemaakte beheerafspraken.

Communicatie

Indien er wensen zijn om de inrichting van het deel groenadoptie aan te passen dan dienen we zelf zorg te dragen voor de afstemming binnen de buurt. Mocht de alternatieve inrichting tot afstemmingsproblemen in de buurt leiden dan behoud de gemeente zich het recht voor dat de oorspronkelijke inrichting hersteld dient te worden. 

Voor meer info zie de website van de gemeente Zaanstad